ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vlinder Beauty & More en een cliënt waarop Vlinder Beauty & More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Vlinder Beauty & More
2.1 Vlinder Beauty & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2.2 Vlinder Beauty & More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 

3.1 Wij sturen netjes een 72 uur voor de behandeling een herinnering.

3.2 In de mail ontvang je altijd een linkje zodat je makkelijk je afspraak 24 uur van tevoren kunt verplaatsen !!

3.3 Afspraken annuleren dienen 48 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.

3.4 Afspraken annuleren kan alleen telefonisch (wordt de telefoon niet opgenomen laat dan een bericht achter op de voicemail)  of via de app op nummer: 06 51572004 en niet per mail.


4. Betaling

4.1 Vlinder Beauty & More  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en website   

4.2 De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Vlinder Beauty & More vermeldt prijswijzigingen zosnel mogelijk duidelijk zichtbaar in de salon en website .  

4.2 Nieuwe klanten die een afspraak online maken vraagt Vlinder beauty & More een aanbetaling  50% van de behandelingskosten.

4.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen wij per week 5% extra van het totaal bedrag in rekening tot de laatste dag van betaling 

4.5 Betalingen via de webwinkel kunnen via I Deal of klarna achteraf betaling

5 Verzendkosten

5.1 zijn voor rekening van de klant. 

6  Levering en leveringstijd
6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Mocht er om welke reden dan ook een product niet leverbaar zijn dan zullen we overgaan tot terug betaling of nazenden van het artikel. Het artikel zal snel weer aanvulbaar zijn. 
6.2 Zodra de te leveren producten afgehaald / afgeleverd zijn gaat het transportrisico over op de klant.
6.3 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van het verzendbedrijf en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

7. Retourneren
7.1 Het product mag worden geretourneerd in overleg en als u zelf de verzendkosten op u neemt. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
7.2 Bij retourneren dient de klant ten allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
7.3 Komt het product terug dan ontvangt u een creditnota, van eventuele extra werk brengen we kosten in rekening en wordt het restant bedrag op uw rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doen we niet. Enige optie is geld terug (mits het onze fout is). Betaalkosten en verzendkosten zijn ten alle tijden voor de klant mits wij een fout hebben gemaakt. Stuurt u een hele bestelling retour dan betaald u ook de extra verzendkosten ongeacht of het gratis verzending was. Wij hebben namelijk wel de onkosten ervoor moeten maken. Verzend u alstublieft verzekerd zodat het pakket hier juist aan komt.

7.4 Verzorgende producten kunnen niet retour gestuurd worden tenzij ander afgesprokken.

8. Persoonsgegevens & privacy
8.1 De cliënt voorziet Vlinder Beauty & More  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
8.2 Vlinder Beauty & More  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vlinder Beauty & More zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

9. Geheimhouding
9.1 Vlinder Beaury & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Garantie en Aansprakelijkheid
10.1 Vlinder Beauty & More is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Vlinder Beauty & More is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

10.2 Wij geven geen garantie op de behandeling mits anders overeengekomen, wij werken met zorgvuldig uit gekozen producten en natuurlijke producten elk lichaam,huid reageert hier anders op. 

10.3 Vlinder beauty & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

10.4 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
10.5 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.6 Vlinder Beauty & More is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vlinder Beauty & More.
10.7 Als Vlinder Beauty & More om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
10.8 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.                                                                                                                                       

11. Beschadiging & diefstal
Vlinder beauty & More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Vlinder beauty & More  meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. Vlinder Beauty & More moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven.  Indien Vlinder Beauty & More  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er geen geld terug worden gegeven

13. Resultaat
Indien Vlinder Beauty & More  een voorbeeld toont van resultaten van een behandeling , dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de huid van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.Iedere huid reageerd weer anders!!  Het copyright de foto's voor en na berust bij Vlinder Beauty & More.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Vlinder Beauty & More en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

15 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van Vlinder Beauty & More.

Copyright © Vlinder Beauty en More Alle rechten voorbehouden.

 

 

 

 

Opende KvK 84472863

© 2015 - 2024 Vlinder Beauty & More | sitemap | rss